Lotnisko Amsterdam-Schiphol - przyloty

Holandia » Lotnisko Amsterdam » Tablica przylotów portu lotniczego Amsterdam-Schiphol
Baku
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
7L203 11:00 14:30 Sr

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1724 10:35 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1720 06:10 07:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1722 08:00 08:55 Ni, Pi, So
KL1732 18:20 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AY1301 10:10 09:45 Wt

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1328 06:30 07:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1330 10:10 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1334 14:10 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1336 18:10 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1348 18:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1340 06:00 07:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1342 10:05 11:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1346 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1344 11:50 12:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1128 11:50 13:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9435 11:50 13:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9473 11:50 13:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9316 11:50 13:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5668 11:50 13:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9812 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1132 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KE6416 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9011 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7368 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6216 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1132 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1128 11:50 13:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5832 11:50 13:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U27922 09:25 18:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5640 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1798 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1795 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AZ3757 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SK2551 08:15 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
OU5695 08:15 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KE6410 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9820 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SK547 12:40 14:10 Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9964 19:00 20:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1134 19:00 20:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1134 19:00 20:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1126 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6529 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7633 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9434 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35689 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1126 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9314 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5672 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS5842 09:55 11:20 Wt, Sr, Pi, So
KL1130 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9611 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7416 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1130 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5636 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1796 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UX3757 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7016 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6462 14:10 15:35 Wt, Pi, So
SK1549 16:40 17:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6517 19:00 20:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7017 19:00 20:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC9978 08:15 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SQ2623 08:15 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9471 09:25 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TG6220 09:55 14:05 So
AZ3755 14:40 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AZ3751 16:30 17:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VY8447 19:50 21:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5969 19:50 21:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
D83540 16:30 18:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SK549 21:30 21:35 Po, Wt, Sr, Cz
U27932 16:55 18:35 Cz, Pi
SK553 18:10 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
UA7015 08:15 09:45 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
D83538 08:20 09:45 Cz
AZ3759 12:25 14:20 Wt, Sr, Cz, Pi
VS5844 14:10 15:35 Wt, Pi
KL1178 03:00 07:50 Sr
AF8370 03:00 07:50 Sr
DL9504 03:00 05:40 Sr
G35690 03:00 07:50 Sr
KQ1178 03:00 07:50 Sr

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1168 13:55 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5808 18:15 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1164 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UX3794 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7358 13:55 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AY1301 08:10 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9918 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1168 13:55 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7325 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1170 18:15 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1170 18:15 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9916 18:15 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1164 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9465 13:55 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5700 13:55 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AY1305 16:00 17:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JL6819 16:00 17:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5674 18:15 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TP8344 08:10 09:45 Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So
DL9464 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9914 13:55 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3247 13:55 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TP8346 16:00 17:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3248 18:15 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1166 10:50 12:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MF9687 10:50 12:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
EY7353 10:50 12:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
AF3246 10:50 12:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL1166 10:50 12:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
DL9415 10:50 12:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
IB372 16:00 17:30 Sr, Cz
UX3796 13:55 15:25 Pi
AZ3763 14:55 15:25 So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
7L203 11:00 14:30 Sr
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1984 06:25 07:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8346 06:25 07:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9364 06:25 07:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35581 06:25 07:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1984 06:25 07:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9356 06:25 07:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SU3275 06:20 07:50 Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1986 10:15 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8374 10:15 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9673 10:15 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1986 10:15 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9642 10:15 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SU3277 11:10 12:45 Wt, Cz, Pi, So
KL1990 18:10 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1990 18:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9153 18:10 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U21043 20:30 12:35 Ni, Po, Cz, Pi, So
U21046 20:45 22:15 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
U21041 06:10 10:50 Wt, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
MF9910 13:50 15:35 Ni, So
AF8416 13:50 15:35 Ni, So
MU1574 11:50 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9906 11:50 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1316 11:50 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8302 11:50 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1298 13:50 15:35 Ni, So
KL1316 11:50 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9273 11:50 07:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9832 17:10 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1318 17:10 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9272 11:50 07:15 Ni, Po, Wt, So
AF8286 17:10 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1312 06:20 08:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8429 06:20 08:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9359 06:20 08:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35627 06:20 08:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9710 06:20 08:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1572 06:20 08:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9271 11:50 08:55 Po, Wt
DL9452 11:50 08:15 Sr
Lyon
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
MF9788 10:40 12:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1414 10:40 12:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35640 10:40 12:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1416 14:05 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9510 10:40 12:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8316 10:40 12:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1414 10:40 12:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8318 14:05 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9608 14:05 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1412 06:15 07:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8320 06:15 07:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9521 06:15 07:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35513 06:15 07:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1412 06:15 07:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9672 06:15 07:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1418 18:20 20:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8285 18:20 20:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1418 18:20 20:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9757 18:20 20:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1416 14:05 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9792 14:05 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1562 14:05 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1560 10:40 12:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9514 10:40 08:25 Ni, Po, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AF1806 06:55 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL3597 06:55 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL8314 06:55 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL3601 17:35 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1874 17:35 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1820 11:25 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL8313 11:25 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL3599 11:25 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6565 13:50 16:00 Wt, Sr, Cz
KL2189 13:50 16:00 Wt, Sr, Cz
AF1824 13:50 16:00 Wt, Sr, Cz
Nantes
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AF1692 07:00 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1792 12:15 13:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Nicea
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
MF9834 12:10 14:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7360 17:10 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1258 17:10 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1254 12:10 14:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3175 12:10 14:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7411 12:10 14:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9529 12:10 14:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1564 12:10 14:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV5584 22:00 00:05 So
MF9836 17:10 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9361 17:10 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3177 17:10 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9586 12:10 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3170 19:35 21:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7288 19:35 21:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1262 19:35 21:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1258 17:10 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1254 12:10 14:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U27926 14:20 11:35 Ni, So
KL1250 06:15 08:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8270 06:15 08:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9581 06:30 07:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7356 06:15 08:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35547 06:15 08:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9838 06:15 08:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1566 06:15 08:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9582 12:10 14:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9584 06:15 07:20 Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9338 06:15 13:45 Po
HV5586 21:50 23:35 Wt, Cz, Pi
HV5588 22:15 00:15 Wt
U27930 14:05 16:05 Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1230 10:15 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8230 10:15 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9430 10:15 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1230 10:15 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9780 10:15 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9557 07:10 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1240 07:10 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL8400 07:10 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35024 07:10 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2002 07:10 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UU8240 07:10 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9290 07:10 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1234 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8234 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9482 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9784 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS5565 20:55 22:10 Pi, So
MF9786 20:15 21:25 Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1244 18:35 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8240 18:35 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1244 18:35 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9754 18:35 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8241 20:15 21:25 Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9294 17:50 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1681 07:10 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1556 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9510 17:50 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1246 20:15 21:25 Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1224 08:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9774 08:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1224 08:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9429 08:40 13:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7628 08:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8224 08:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6173 08:05 09:30 Cz, Pi, So
UU8340 08:20 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1679 08:20 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MK9392 08:20 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2006 08:20 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9549 08:20 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL8529 08:20 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9292 08:20 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1340 08:20 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
WY5452 18:35 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2012 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MK9390 07:10 08:35 Po, Wt, Cz, Pi, So
MK7513 14:30 15:50 Wt, Cz
GA9543 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35010 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1228 09:30 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL8537 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1740 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8228 09:30 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9223 09:30 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1228 09:30 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9778 09:30 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1558 09:30 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9474 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VN3178 20:15 21:25 Wt, Sr, Cz, So
AF1140 16:40 17:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
AM5709 16:40 17:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
G35265 16:40 17:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
GA9555 16:40 17:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL2016 16:40 17:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KQ3118 16:40 17:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MK9396 12:20 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1234 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9241 08:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9286 09:30 10:55 Ni, Po, Wt, Pi, So
GA9539 14:30 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF1440 17:50 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6006 17:50 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35278 17:50 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2022 17:50 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ3034 17:50 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VN3152 08:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VN3154 09:30 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9259 10:15 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9281 09:30 10:55 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9223 09:30 15:35 Po
MK7596 10:20 11:45 Wt, Sr, Pi, So
DL9233 09:30 11:00 Wt, Cz, Pi
DL9269 09:30 11:15 Wt, Pi
VS5561 09:30 11:00 Wt, Sr
AF1640 11:45 13:10 Wt, Cz
DL8531 11:45 13:10 Wt, Cz
G35147 11:45 13:10 Wt, Cz
GA9541 11:45 13:10 Wt, Cz
KL2008 11:45 13:10 Wt, Cz
KQ3116 11:45 13:10 Wt, Cz
MU1771 11:45 13:10 Wt, Cz
UU8640 11:45 13:10 Wt, Cz
DL9224 09:30 11:00 Sr, Pi
VS5560 09:05 10:30 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5194 21:50 23:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
TO4370 07:35 09:05 Po
TO4012 08:10 09:40 Po
Rennes
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AF1030 11:00 12:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AF1436 18:25 19:50 Wt, Cz
Tuluza
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9497 06:25 08:20 Ni, Po
KL1300 06:25 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35511 06:25 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1300 06:20 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8260 06:25 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1568 06:25 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9681 06:05 08:05 Pi
MF9610 06:25 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1304 14:05 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8262 14:05 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9636 13:30 11:10 Ni, Wt, Cz, So
MF9796 14:05 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1570 14:05 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS5597 13:30 15:30 So
AF3156 17:00 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1308 17:00 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1304 14:05 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9192 14:05 13:05 Ni
KL1302 11:20 13:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8258 11:20 13:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9840 11:20 13:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9311 06:20 13:30 Ni
DL9293 06:20 08:25 Ni, So
DL9490 06:25 11:25 Po
DL9491 11:20 12:10 Po
DL9414 06:20 11:30 Po
MF9798 17:00 18:55 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
DL9429 11:20 09:55 Po
DL9685 11:20 15:35 Po
DL9338 06:20 13:45 Po
DL9226 06:20 15:55 Sr, So
DL9243 14:05 08:40 Cz, So
DL9197 11:30 13:30 Cz, Pi
DL9198 14:05 08:40 Pi, So
DL9495 06:25 08:40 Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL3109 07:00 09:40 Ni, Po, So
A9651 07:00 09:40 Ni, Po, So

Chania
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
OR1133 20:55 01:50 Po
HV5888 10:45 23:10 Po
OR1137 21:30 00:35 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL7488 11:40 14:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
DL7510 11:35 13:50 Ni
KL2763 21:10 00:05 Wt, Sr, Cz, So
HV6620 21:45 00:35 Ni, Pi
KL2520 21:15 00:05 Ni, Sr
HV6920 21:15 00:05 Ni
KL2570 10:25 15:15 Po
HV5920 10:25 15:15 Po
DL7480 11:35 13:40 Po
HV6876 21:50 00:40 Sr
CND718 12:25 01:55 Po
OR1074 22:25 01:30 Wt
DL7495 12:25 13:50 Wt
HV6874 21:10 00:05 Wt, So
CND112 22:50 00:30 Wt
KL2764 22:35 01:25 Pi
DL7490 12:20 15:30 Wt
CND312 19:25 01:05 Cz
DL7500 11:50 11:30 Pi
OR1072 23:45 02:40 So
Kos
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5042 11:00 14:10 Ni, Po
OR1187 20:15 01:10 Wt
OR1184 12:50 16:20 Po
Rodos
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
OR1202 23:15 02:30 Ni
OR1133 22:35 01:50 Po
HV5080 21:30 00:25 Sr, Cz
OR1187 22:00 01:10 Wt
OR1188 21:40 00:55 Wt
CND214 22:00 00:55 Sr
OR1204 21:55 01:10 Sr
CND424 19:30 22:25 Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5806 21:45 23:20 Ni, Po, Cz, Pi, So
KL2635 21:45 23:20 Ni, Po, Cz, Pi, So
HV5808 13:40 16:20 Ni, Po, Wt, Sr, So
DL7501 14:15 16:20 Sr, So
KL2562 13:40 16:20 Ni, Po, Wt, Sr, So
DL7493 14:15 13:45 Sr
DL7491 13:40 15:25 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
OR1232 22:00 00:30 Cz, So
HV5094 10:55 18:55 Ni, Po, So
HV5096 21:55 00:15 Cz
CND314 10:35 01:40 Cz

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1420 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9685 09:50 15:35 Ni, Wt
G35521 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9362 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1646 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7015 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7366 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1420 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9666 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT6033 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7618 06:00 08:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7019 17:40 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1432 17:40 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5815 17:40 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1432 17:40 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9928 17:40 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7016 09:15 11:30 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1422 09:15 11:30 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9332 09:15 11:30 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9414 09:15 08:15 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5813 09:15 11:30 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1422 09:15 11:30 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT6034 13:00 15:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7383 13:00 15:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9712 13:00 15:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1426 13:00 15:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9654 13:00 15:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9626 08:30 08:55 Ni
KQ1426 13:00 15:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA8058 20:25 13:00 Po, Sr, Cz, Pi, So
MU1938 10:35 13:10 Po
LS1301 13:20 15:35 Po, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1050 09:00 11:35 Ni, Po, Sr, Cz
KL1046 06:20 08:50 Ni, Po, Wt, Cz, So
KL1054 17:25 19:35 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1064 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
VS6932 17:20 19:35 Wt, Sr, Cz, Pi
VS6931 10:05 12:15 Ni
KQ1534 10:05 12:15 Ni
EY7286 17:20 19:35 Wt, Sr, Cz, Pi
DL9526 10:05 12:15 Ni
AF3190 17:20 19:35 Wt, Sr, Cz, Pi
KL1536 17:20 19:35 Wt, Sr, Cz, Pi
KL1534 10:05 12:15 Ni
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1490 17:10 19:15 Sr
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AZ3806 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1540 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF5132 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9472 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35531 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1540 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9766 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1634 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6902 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1542 10:05 12:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9477 10:05 12:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1542 10:05 12:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9162 10:05 12:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6903 10:05 12:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1550 17:20 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KQ1550 17:20 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MF9944 17:20 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MU1636 17:20 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
VS7071 17:20 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
LS205 13:35 15:25 Po, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL994 20:05 21:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL988 11:00 12:10 Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL992 18:50 20:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL986 10:20 11:25 Wt, Sr, Cz, Pi, So
BA8457 19:55 21:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL990 18:10 19:20 Wt, Sr, Cz, Pi
BA8459 18:05 19:15 Wt, Sr, Cz, Pi
BA8455 16:30 17:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL984 09:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL996 13:10 14:15 So
KL998 21:10 22:15 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
BA8451 10:05 10:45 Wt, Sr, Cz
BA8497 08:15 09:20 Wt, Sr, Cz
KL982 08:45 10:00 Wt, Sr, Cz
KL970 21:45 23:00 Wt, Cz
BA8489 11:50 12:55 Wt, Sr, Cz, Pi
BA8453 14:05 15:10 Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
BA2824 06:40 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So
BA2764 18:05 20:25 Ni
BA2826 11:25 14:05 Po, Wt, Sr, Cz
BA2762 16:10 18:30 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AWC182 16:25 18:35 Sr
U27918 11:45 13:50 Wt, Sr, Cz, Pi, So
U27920 19:30 21:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AWC142 17:15 20:35 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9524 05:55 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9761 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U21831 07:15 09:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1074 11:10 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6927 11:10 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6502 10:40 13:00 Wt, Sr, Cz, Pi, So
JU7641 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6925 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9656 11:10 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT6018 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9654 09:10 11:25 Ni, So
CI9496 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1074 11:10 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9790 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9475 11:10 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7670 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1072 09:10 11:25 Ni, So
KL1070 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35692 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35519 09:10 11:25 Ni, So
DL9519 09:10 11:15 Ni, So
U21835 19:20 21:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6926 09:10 11:25 Ni, So
AM6224 09:10 11:25 Ni, So
KL1072 09:10 11:25 Ni, So
AZ3743 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1624 09:10 11:25 Ni, So
AM6464 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1080 17:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6504 17:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JU7642 17:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KE6424 17:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1080 17:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9938 17:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1628 17:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6929 17:35 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U21829 06:05 08:25 Ni
DL9520 11:10 13:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9518 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6930 19:35 21:50 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MF9308 19:35 21:50 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL1082 19:35 21:50 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
U21833 16:25 18:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
AZ3747 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL1076 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
AM6225 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
BT6019 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
GA9019 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KE6426 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KQ1076 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MF9752 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MU1626 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
VS6928 13:45 16:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
DL9522 13:45 07:15 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
U21837 11:40 14:45 Wt, Sr, Cz, Pi
DL9506 13:40 07:20 Sr, Pi
DL9507 05:55 11:35 Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL960 13:15 15:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL964 17:30 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL952 05:55 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL958 09:25 11:45 So
KL954 09:35 11:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1516 09:30 11:25 Ni, So
KL1514 06:05 08:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1524 17:20 19:15 Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9240 17:20 08:05 Ni
KL920 17:20 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3195 17:20 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ920 17:20 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9680 17:20 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, So
DL9672 17:20 10:25 Po, Wt, Sr, Cz, So
DL9293 17:20 16:00 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
SQ7393 22:00 00:25 Ni
BA434 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6922 18:35 20:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7074 15:45 22:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BA438 12:55 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA6726 07:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9934 15:45 22:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6914 06:30 08:55 Wt, Sr, Cz
MF9652 06:30 08:55 Wt, Sr, Cz
KQ1000 06:30 08:55 Wt, Sr, Cz
GA9491 06:30 08:55 Wt, Sr, Cz
KL1000 06:30 08:55 Wt, Sr, Cz
G35539 06:30 08:55 Wt, Sr, Cz
BA430 08:20 10:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1022 17:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
G35637 17:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
GA9371 17:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KQ1022 17:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MF9930 17:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
VS6921 17:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
CZ7660 06:30 08:55 Wt, Sr, Cz
JL6517 08:20 10:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1032 15:45 22:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA6896 12:55 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA6502 08:20 10:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9362 06:30 08:55 Wt, Sr, Cz
AA6452 18:05 20:20 Ni, Cz, Pi, So
KL1002 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7661 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35557 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1002 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9302 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1618 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6915 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35639 18:35 20:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JL7101 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA6504 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9932 18:35 20:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1024 18:35 20:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1622 17:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
WY5502 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1018 14:45 17:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9079 14:45 17:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1018 14:45 17:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9748 14:45 17:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1620 14:45 17:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6919 14:45 17:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BA432 07:40 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9496 08:40 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1010 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9498 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9237 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1010 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9306 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1940 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6917 11:45 14:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BA440 16:10 18:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
AA6459 16:10 18:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
JL7103 16:10 18:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
BA442 18:05 20:20 Ni, Cz, Pi, So
JL7105 18:05 20:20 Ni, Cz, Pi, So
KL1028 20:55 23:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9164 20:55 23:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6923 20:55 23:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
WY5528 20:55 23:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9499 06:30 12:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9271 06:30 08:55 Po, Wt, Sr, Cz, So
DL9490 06:30 11:25 Po
DL9491 08:40 12:10 Po
AA6572 11:35 10:05 Pi
BA444 19:45 21:55 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL1020 16:05 18:20 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
CI9358 16:05 18:20 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KQ1020 16:05 18:20 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
MF9750 16:05 18:20 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
VS6920 16:05 18:20 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
AA6595 19:35 21:55 Sr, Cz, Pi
BA428 06:40 09:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
DL9338 06:30 13:45 Po
AA6416 07:55 14:05 Po
MF9936 19:15 21:25 Wt, Sr, Cz, Pi
VS6924 19:15 21:25 Wt, Sr, Cz, Pi
DL9489 11:45 11:00 Wt
VS6916 09:55 12:15 Wt, Sr, Cz, Pi
MF9304 09:55 12:15 Wt, Sr, Cz, Pi
GA9239 09:55 12:15 Wt, Sr, Cz, Pi
KL1008 09:55 12:15 Wt, Sr, Cz, Pi
G35638 19:15 21:25 Wt, Sr, Cz, Pi
KL1030 19:15 21:25 Wt, Sr, Cz, Pi
WY5032 19:15 21:25 Wt, Sr, Cz, Pi
WY5508 09:55 12:15 Wt, Sr, Cz, Pi
DL9497 09:55 12:15 Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9233 06:30 11:00 Pi
DL9300 06:30 11:30 Sr, Cz
SQ7395 22:20 00:40 Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
MU1606 03:00 09:35 Wt
MF9374 03:00 09:35 Wt
KQ1778 03:00 09:35 Wt
EY5829 03:00 09:35 Wt
DL9463 03:00 09:35 Wt
CZ7655 03:00 09:35 Wt
AM6637 03:00 09:35 Wt
KL1778 03:00 09:35 Wt

Dublin
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9338 11:10 08:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL946 11:10 13:45 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9998 17:20 20:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35629 17:20 20:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR3104 15:25 18:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL932 05:55 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9609 05:55 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35567 05:55 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ932 05:55 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9760 05:55 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9904 11:10 13:45 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL938 17:20 20:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1855 08:50 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR3100 07:20 09:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1935 11:10 13:45 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9300 08:50 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5189 10:20 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EI604 10:20 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ946 11:10 13:45 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL934 08:50 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9271 08:50 11:25 Wt, Sr, Cz, Pi
G35568 08:50 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ934 08:50 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9994 08:50 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SU3294 08:50 11:25 Wt, Pi
VS5567 08:50 11:25 Wt, Pi
FR3102 11:05 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL936 13:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ936 13:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9762 13:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1856 13:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SU3296 13:25 16:10 Cz, Pi, So
VS5568 13:25 16:10 Cz, Pi, So
AA8064 18:15 16:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9252 13:20 16:00 Ni
EI602 06:15 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA8058 10:20 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9328 13:20 16:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EI610 18:15 20:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7866 18:15 20:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FR3006 19:30 21:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EI608 14:00 16:40 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
EY7906 14:00 16:40 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
FR2998 18:45 21:20 Wt, Sr, Cz, Pi
KL942 20:45 23:20 Wt, Sr, Cz, Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV6886 20:05 01:15 Po
HV6888 19:55 00:05 Wt, Cz
FI506 11:05 12:55 Pi
FI500 07:40 12:55 Pi

Bari
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL7489 08:45 11:25 Ni, Wt, Pi, So
KL2665 08:45 11:25 Ni, So
HV5822 08:45 11:25 Ni, So
HV5820 21:50 00:30 Sr, Cz
KL2531 21:50 00:30 Sr, Cz
KL2602 09:25 15:30 Wt
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
MU1815 13:00 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9418 06:20 08:00 Ni, Wt, Cz, Pi, So
KL1582 06:20 08:00 Ni, Wt, Cz, Pi, So
KQ1584 13:00 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1592 17:25 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9782 17:25 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1816 17:25 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1584 13:00 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9419 13:00 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9344 13:00 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7621 06:20 08:00 Ni, Wt, Cz, Pi, So
KQ1592 17:25 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35575 06:20 08:00 Ni, Wt, Cz, Pi, So
MF9342 06:20 08:00 Ni, Wt, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KQ912 16:50 19:45 Ni, Pi
AF3215 16:50 19:45 Ni, Pi
KL912 16:50 19:45 Ni, Pi
HV5218 22:40 01:50 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi
KL2568 22:40 01:50 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi
HV5216 21:25 00:35 Sr, Cz
DL7493 10:05 16:20 Po, Cz
KL2566 21:25 00:35 Sr, Cz
Genua
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1566 13:55 15:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9548 14:00 11:00 Ni, Cz, Pi, So
DL9398 13:55 15:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1566 13:55 15:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9296 10:45 08:40 Wt
KL1564 14:00 16:00 Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AZ120 09:05 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL6606 09:05 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1620 10:50 12:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1618 06:40 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1618 06:40 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9175 19:30 21:40 Ni
KQ1624 15:55 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9182 06:40 15:15 Ni
KL1622 19:30 21:40 Ni
AZ112 17:05 19:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1624 15:55 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9611 15:55 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9176 06:40 11:00 Ni
KL1620 10:50 12:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9501 10:50 12:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9174 10:50 12:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9228 06:40 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9499 10:50 12:45 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
AZ118 17:05 19:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
U27940 19:15 21:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
DL9198 06:40 08:40 Po, So
DL9666 06:25 08:30 Wt, Pi
DL9194 06:40 08:40 Sr, Cz
DL9190 06:40 08:20 Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
MF9618 12:50 14:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1630 12:50 14:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9213 12:50 14:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9581 12:50 07:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U22725 11:15 13:10 Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So
DL9560 12:50 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1630 12:50 14:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1819 12:50 14:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U22727 16:10 18:05 Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So
MF9616 06:40 08:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9572 06:40 08:35 Po, Wt, Sr, Cz, So
U22723 06:10 08:05 Po, Wt, Sr, Cz, So
KQ1628 06:40 08:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9765 06:40 08:35 Po, Wt, Sr, Cz, So
G35541 06:40 08:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7678 06:40 08:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1628 06:40 08:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6459 06:40 08:35 Po, Wt, Sr, Cz, So
U22722 16:00 17:55 Po
KL1634 19:30 21:20 Wt, Sr, Cz, Pi
MF9622 19:30 21:20 Wt, Sr, Cz, Pi
KQ1634 19:30 21:20 Wt, Sr, Cz, Pi
DL9323 06:40 08:35 Sr
DL9314 06:40 14:20 Sr
DL9223 06:40 08:35 Cz
DL9519 06:25 11:15 Pi
Neapol
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
U24891 07:30 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL7498 09:20 12:35 So
HV6412 15:50 18:55 Ni, Po, Wt, Sr
KL2654 15:50 18:55 Ni, Po, Wt, Sr
DL9311 12:05 08:40 Po
DL9178 12:05 14:20 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9273 12:45 07:15 Ni
KL1602 12:40 15:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1602 12:40 15:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9348 12:40 15:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5678 12:40 15:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1608 19:40 22:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1812 12:40 15:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1596 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6566 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9383 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35630 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1596 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9346 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5654 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1604 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6519 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35631 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1604 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9952 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5680 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL6604 08:35 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AZ108 08:35 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1811 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7643 06:30 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9225 12:40 15:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1598 10:20 12:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6643 10:20 12:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1598 10:20 12:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9674 10:20 12:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
QR3791 07:05 09:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35632 19:40 22:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VY6292 07:05 09:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ4303 08:35 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY2802 08:35 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9954 19:40 22:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5657 07:00 09:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FB1703 08:35 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
U27976 10:10 18:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9448 10:20 12:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9012 10:20 12:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9345 12:40 15:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AZ110 14:05 16:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY2803 14:05 16:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
FB1701 14:05 16:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ4305 14:05 16:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VY6294 18:25 21:05 Po, Wt, Pi
IB5659 18:25 21:05 Po, Pi
QR3792 18:25 21:05 Po, Pi
IB5482 06:30 09:05 Cz, Pi
Turyn
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9509 06:20 08:45 Ni
KL1556 11:45 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1556 11:45 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9626 11:45 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1832 11:45 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9497 06:20 08:20 Ni, Po
DL9505 11:45 08:45 Ni
KL1554 06:20 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9487 11:45 13:10 Ni
G35571 06:20 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1554 06:20 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9624 06:20 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1831 06:20 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9490 11:45 08:20 Ni
DL9488 06:20 15:15 Ni, Po
DL9293 11:45 08:25 Ni, Cz
DL9489 11:45 11:00 Po
DL9613 11:45 07:20 Po
DL9546 11:45 08:40 Po
DL9412 11:45 13:40 Po
DL9190 06:20 08:55 Wt, Sr, Pi
DL9279 11:40 13:35 Sr, Pi, So
DL9195 06:20 08:15 Wt, Sr, Cz
DL9202 11:45 13:40 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1650 06:00 07:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1656 17:35 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1654 12:20 17:15 So
KL1652 11:40 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Werona
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL7514 09:05 11:00 Ni, Wt, Pi, So
KL2753 09:05 23:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV5466 09:05 23:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL7502 09:20 11:30 Cz
DL7495 14:30 12:40 Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9352 13:55 16:35 Pi
KL1804 13:55 16:05 Ni, Pi, So
DL9188 13:50 16:05 Ni, Po, Wt
Split
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5874 22:10 00:30 Cz, Pi
KL1946 12:50 15:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
OU450 08:30 10:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL3080 08:30 10:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9183 06:25 07:50 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA7275 08:30 10:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC2991 08:30 10:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SK9314 08:30 10:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1938 06:25 08:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1942 17:30 18:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
OU5900 17:30 18:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9250 06:25 15:15 Ni
DL9657 06:25 08:15 Po
AF3185 16:40 18:45 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL1944 17:00 19:10 Wt, Sr, Cz, Pi

Wilno
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
BT961 08:05 09:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1740 10:25 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1742 14:20 15:25 Wt, Sr, Cz
KL1736 06:15 07:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1746 18:05 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi

Malta
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KM394 07:40 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL3398 07:40 10:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KM386 12:40 15:50 Po
BT6076 12:40 15:50 Po
EY7294 07:55 16:05 Sr, Cz
EY7290 07:20 11:55 Cz, Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9268 17:05 19:40 Ni, Po
KL948 17:05 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8284 17:05 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9252 17:15 16:00 Ni
KQ948 17:15 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS6855 17:05 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9213 17:05 19:40 Wt, Sr, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1326 16:50 14:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1322 06:30 08:45 So
Bergen
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1184 06:05 07:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So
KL1190 17:40 19:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1186 10:45 12:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1188 14:10 15:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1206 06:10 07:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1210 18:15 19:45 Po, Wt, Sr, Cz
KL1208 11:35 13:10 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1144 11:50 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1140 06:30 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1148 17:20 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1142 09:20 11:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SK821 08:05 10:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1146 14:15 16:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DY1258 15:30 17:25 Po, Wt, Cz, Pi
KL1150 19:15 21:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
SK827 16:35 18:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1218 16:25 18:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1196 06:20 07:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1204 18:15 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1198 10:10 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1202 14:10 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1176 17:00 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1172 06:00 08:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1174 12:00 14:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Graz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1896 14:00 15:55 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1894 11:40 13:35 Ni
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL2602 09:30 11:35 Sr, So
DL7504 09:50 11:00 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV6602 09:30 11:35 Sr, So
KL2600 15:10 11:00 Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So
DL7505 15:10 16:00 Ni, Wt, Pi
HV6610 15:10 11:00 Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV6592 09:40 18:15 Ni, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1838 06:55 08:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
OS371 07:15 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1848 19:55 21:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1846 14:15 16:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
OS375 17:20 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
OS377 20:20 22:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1840 09:20 11:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
OS373 15:00 16:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9487 14:05 13:10 Ni
DL9645 14:05 10:15 Ni
KL1272 14:05 15:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF5195 14:05 15:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9509 14:05 08:45 Ni
DL9250 14:05 15:15 Ni
DL9666 14:05 08:30 Po
DL9520 14:05 13:30 Po
DL9613 14:05 07:20 Po
DL9200 14:05 15:50 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9475 11:45 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3136 11:45 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1994 11:45 13:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1996 17:55 20:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8288 17:55 20:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1992 06:35 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3138 06:35 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9631 06:35 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UX3748 06:35 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1274 14:15 16:05 Po, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1364 12:20 14:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LO265 07:20 09:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1362 06:00 08:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1366 17:10 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LO267 16:45 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LO1265 07:45 10:00 Ni
KL1368 20:05 22:20 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LO269 20:15 22:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Faro
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5358 21:05 01:05 Ni, Wt, Cz
HV5356 08:50 12:10 Ni, Po, So
HV5362 21:35 01:35 Wt, So
HV5360 21:30 01:30 Ni, Pi
HV5354 20:00 00:10 Pi
Madera
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV6630 10:15 15:30 Wt, Pi, So
OR1742 11:05 16:40 Cz
Porto
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1712 11:25 15:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV6004 20:55 00:30 Ni, Po, Wt, Pi, So
KL1710 05:00 08:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1714 16:25 20:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV6002 21:55 01:30 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1696 15:35 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6562 15:35 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KE6408 15:35 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TP674 08:50 13:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MS9428 08:50 13:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA6869 08:50 13:05 Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So
TP672 14:30 18:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AD7245 14:30 18:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
S48632 14:30 18:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TP668 18:10 22:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AD7233 18:10 22:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
S48648 18:10 22:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9503 05:00 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV5952 20:25 23:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1692 05:00 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6641 05:00 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35563 05:00 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
S48114 08:50 13:05 Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So
HV5956 20:35 00:30 Wt, So
KL2533 09:35 23:50 Ni
DL7508 09:35 16:10 Ni, So
CZ7665 05:00 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9307 05:00 07:15 Ni
DL9501 05:00 12:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AY6752 08:55 13:05 Ni, Po, Cz, Pi, So
KL1694 11:40 15:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6553 11:40 15:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9502 11:40 15:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KE6440 11:40 15:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LY9052 14:30 18:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So
VY8436 17:25 21:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1678 20:00 23:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9493 05:00 09:05 Cz
DL9300 05:00 11:30 Wt, So
DL9271 05:00 11:25 Wt, So
AD7253 08:40 12:50 Sr
EY1472 08:40 12:50 Sr
VS5918 05:00 09:05 Cz

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
0B199 08:15 10:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
RO361 08:35 10:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2700 08:35 10:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1372 07:00 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
RO9367 07:00 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1374 13:55 15:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
RO9363 13:55 15:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
RO363 16:50 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2716 16:50 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT5634 08:35 10:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1376 18:05 20:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1444 10:35 13:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1440 06:05 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1450 17:20 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1442 09:15 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1448 17:20 20:00 Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1276 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7025 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1278 09:10 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7026 09:10 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1282 13:25 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1290 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7030 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9387 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1276 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7370 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7639 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT6024 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35527 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1807 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9664 06:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9328 09:10 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1278 09:10 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7382 09:10 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9445 09:10 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7640 09:10 11:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7394 13:25 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9742 13:25 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
BT6025 13:25 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9656 13:25 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1808 13:25 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7028 13:25 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1282 13:25 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9158 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1290 17:25 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1286 17:00 19:35 Cz, So
VS7029 17:00 19:35 Cz, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AA6463 15:35 13:30 So
KL928 13:25 16:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9653 13:20 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS7069 13:25 16:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9311 10:55 08:40 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1470 06:15 08:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1478 16:55 19:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1474 10:45 13:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1152 06:00 07:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1156 12:05 13:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1162 18:15 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1154 09:50 11:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1158 14:10 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
AF8370 06:05 07:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1182 18:10 19:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1178 06:05 07:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35690 06:05 07:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1178 06:05 07:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9504 06:05 07:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1182 18:10 19:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9497 11:55 08:20 Ni
DL9506 06:05 07:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1110 13:40 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1116 17:30 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1104 06:30 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1118 20:55 23:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1108 11:30 13:35 Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1106 09:35 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
SK557 12:20 13:45 Ni
SK1555 16:40 18:15 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
SK1553 07:50 10:20 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
D84531 16:40 20:50 Po, Wt, Sr, Cz, Pi

Genewa
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1928 11:55 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1926 09:05 10:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1932 17:15 18:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1934 19:15 20:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1930 14:10 15:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
Zurych
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1952 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9314 14:15 16:00 Ni
G35579 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9702 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5662 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1962 17:35 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6523 17:35 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35646 17:35 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9961 17:35 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5692 17:35 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LX724 07:20 11:00 Po, Sr, Cz, Pi
KL1958 11:50 13:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
MF9602 11:50 13:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
DL9179 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1962 17:35 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA9790 07:20 11:00 Po, Sr, Cz, Pi
LX728 12:30 14:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LX736 20:55 22:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9182 14:20 15:15 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9176 09:20 11:00 Ni, Po
DL9692 09:20 08:35 Ni
AC6790 07:20 11:00 Po
DL9177 11:50 15:35 Ni, Po
KL1960 14:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6589 14:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9900 14:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1952 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1954 09:20 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6568 09:20 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35595 09:20 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1954 09:20 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9704 09:20 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MH5690 09:20 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC6808 12:30 14:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1960 14:20 16:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LX734 17:35 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6471 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9641 07:00 13:40 Ni
DL9523 09:20 15:25 Ni
DL9669 14:20 11:15 Ni
WY5965 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9180 09:20 11:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
DL9240 11:50 07:50 Po
CZ7698 09:20 11:00 Po, Wt, Sr
DL9548 09:20 11:00 Po
DL9572 11:50 08:35 Po
DL9653 09:20 16:00 Po
DL9666 11:50 08:30 Po
DL9181 11:50 13:35 Wt, Sr, Cz
DL9399 14:10 15:55 Wt
DL9448 11:50 12:55 Pi
AM6238 06:30 08:20 So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
UX3623 06:40 09:10 Ni, Po, Wt, Pi, So
JU7634 06:00 08:40 Ni, Po, Sr, Cz, So
JU7636 12:30 15:30 Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So
KL1898 06:10 08:40 Ni, Po, Wt, So
KL2825 17:40 19:30 Sr, Pi
KL1906 12:50 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
DL9495 06:10 16:10 Ni, Po, So
DL9550 12:50 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TK1951 09:10 09:55 Ni, Po
DL9482 06:10 08:40 Wt, Sr
DL9389 06:10 07:55 Cz

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV6820 09:05 11:00 Ni, Po, Wt, Cz, Pi

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL2640 10:50 13:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV6144 10:50 13:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1510 17:15 20:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF6713 17:15 20:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1510 17:15 20:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2634 22:05 00:50 Ni, Pi
HV6148 22:05 00:50 Ni, Pi
HV6150 22:50 01:35 Ni, Po
KL2644 22:50 01:35 Ni, Po
DL7483 10:50 13:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VY1377 10:50 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5057 10:50 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2642 15:30 23:25 Po, Wt, Sr, Cz, So
HV6146 15:30 23:25 Po, Wt, Sr, Cz, So
IB5048 16:00 13:25 Po, Pi
DL9177 12:50 08:15 Po
DL9187 12:25 08:45 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
CI9480 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9023 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1840 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9354 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KE6414 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6508 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9830 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1674 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6512 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9484 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5826 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35624 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KE6406 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9734 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV5140 22:40 01:05 Pi, So
KQ1666 11:10 13:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1670 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7333 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9257 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VY8300 07:15 09:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7007 19:40 21:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1666 11:10 13:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9396 11:10 13:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9411 11:10 13:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5825 11:10 13:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9354 11:10 13:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1844 17:15 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9955 19:40 21:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1676 19:40 21:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1676 19:40 21:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV5132 09:50 17:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL7486 09:50 17:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2699 08:55 11:20 Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1670 13:20 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV5134 21:45 00:10 Po, Wt, Sr, So
KL1662 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6612 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9394 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7608 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9678 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7354 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35681 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9247 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1662 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9680 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1841 06:20 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5834 07:15 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5660 07:35 21:30 Wt, Cz
VY8309 10:05 12:35 Po, Cz, Pi, So
IB5843 10:05 12:35 Po, Cz, Pi, So
VY8302 12:45 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5836 12:45 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VY8306 15:20 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5840 15:20 17:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV5136 21:10 23:45 Cz, Pi, So
IB5482 17:00 09:05 Sr, Cz, Pi
VY8304 18:25 20:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5838 18:25 20:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
QR3586 20:50 16:40 Wt, So
QR3515 15:55 13:50 Sr, So
VY8311 19:35 22:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
IB5845 19:35 22:00 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
Girona
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5766 22:20 00:30 Po
Bilbao
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KQ1686 11:50 14:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1688 17:20 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1684 06:50 08:55 Po, Sr
G38587 06:50 08:55 Po, Sr
KQ1684 06:50 08:55 Po, Sr
KQ1688 17:20 19:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9227 11:50 09:25 Ni
DL9542 06:50 08:55 Po, Sr
KL1686 11:50 14:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9268 11:50 19:40 Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9269 12:05 11:15 Po
IB5057 13:20 13:45 So
Ibiza
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5672 09:25 00:50 Ni, Sr, Cz, Pi, So
KL1498 17:20 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF3232 17:20 19:55 Ni
KL2682 22:20 01:00 Wt, Cz, So
KL2684 09:25 00:50 Ni, Sr, Cz, Pi, So
KL2526 22:15 00:55 Ni, Pi
HV5674 22:20 01:00 Wt, Cz, So
HV5680 22:15 00:55 Ni, Cz, Pi
DL7502 09:25 11:50 Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So
HV5676 09:10 18:55 Po, Wt, Sr
KL2586 09:10 18:55 Po, Wt, Sr
OR1532 09:25 23:40 Po
AA8785 10:50 22:25 Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
OR1572 19:15 00:30 Po, Sr
OR1585 18:25 01:35 Po, Sr
HV5686 19:45 01:00 Po
OR1574 20:10 01:45 Cz
OR1639 20:10 01:45 Cz
OR1587 18:15 01:45 Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL2583 19:00 00:30 Ni, Sr, Pi
HV5666 19:00 00:30 Ni, Sr, Pi
OR1636 21:50 23:50 Ni, Wt, Sr, So
HV6522 19:10 00:40 Po
KL2692 10:35 16:10 Ni
OR1634 20:05 01:45 Ni, Pi
KL2646 19:10 00:40 Po
DL7508 11:00 14:25 Cz
HV5662 19:00 00:30 Wt, So
KL2691 20:30 02:00 Wt
HV6458 20:30 02:00 Wt
KL2584 19:00 00:30 Wt, So
OR1632 18:50 01:30 Cz
OR1639 18:30 01:45 Cz
OR1587 20:00 01:45 Cz
Madryt
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
EY7406 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1702 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UX1091 07:05 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9738 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9390 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9551 07:05 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL3390 07:05 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL6777 07:05 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CI9231 07:05 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6894 07:05 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9227 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1702 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1704 17:10 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5828 17:10 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1704 17:10 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9740 17:10 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
JL6969 19:50 22:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA8785 19:50 22:25 Ni, Po, Sr, Pi, So
UX3765 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
G35641 17:10 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AR7816 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7595 07:05 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9358 10:20 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9014 10:20 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5827 10:20 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9504 11:00 07:55 Ni
KL1700 10:20 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
I23720 19:50 22:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9469 07:05 09:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1848 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB3720 19:50 22:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9516 10:20 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1706 20:20 23:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AR7814 20:20 23:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY7338 20:20 23:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9958 20:20 23:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UX3769 20:20 23:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
I23722 08:45 11:25 Ni, Po, Pi, So
IB3722 08:45 11:25 Ni, Po, Pi, So
DL9517 12:50 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9209 17:10 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LA1613 19:50 22:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB3724 15:50 18:30 Wt, Sr, Cz
LA1615 15:50 18:30 Wt, Sr, Cz
I23724 15:50 18:30 Wt, Sr, Cz
LA1602 19:50 22:25 Sr
LA1604 16:15 18:55 Sr
IB3054 19:50 22:25 Sr, Cz, Pi
AA9600 21:30 08:16 So
Malaga
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
U27958 11:25 14:30 Ni, Po, So
KQ1040 16:50 20:25 Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So
DL9449 16:50 20:25 Ni
KL1040 16:50 20:25 Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So
HV6116 20:05 12:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2648 20:05 12:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9311 14:20 13:30 Ni
FR2334 16:00 21:20 Wt, Sr, So
DL7480 08:50 11:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2650 08:50 11:55 Ni
HV6224 08:50 11:55 Ni
VY8365 11:50 18:35 Ni, Po, Cz, So
IB5853 11:50 18:35 Ni, Po, Cz, So
HV6110 22:35 01:40 Ni, So
KL2664 22:35 01:40 Ni, So
KL2652 21:15 00:05 Po, Cz, Pi
HV6118 21:15 00:05 Po, Cz, Pi
HV6120 20:05 23:45 Pi
KL2538 20:05 23:45 Pi
DL7479 11:05 11:00 Sr
IB5655 11:05 19:05 Cz
DL9226 16:25 07:55 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL2554 22:40 01:10 Ni, Sr
DL9186 16:55 19:35 Ni, Po
HV5630 22:40 01:10 Ni, Sr
KL1680 16:55 19:35 Ni, Po, So
DL9503 16:55 08:55 Ni
U27954 20:00 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV5628 08:50 11:20 Ni
DL7481 08:50 11:20 Ni
KL2680 08:50 11:20 Ni, Cz
OR1506 22:40 01:30 Po, So
DL9438 16:55 10:00 Po
DL7500 09:15 11:00 Wt
VY2901 14:50 17:45 Wt, Pi
HV5632 22:30 01:00 Cz
OR1502 21:55 00:45 Pi
KL2673 09:20 00:50 So
OR1508 21:55 00:45 So
HV5626 22:20 00:50 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL7516 10:40 15:40 Ni, Po, Wt, Sr, So
HV6730 20:50 13:15 So
KL2688 20:50 13:15 So
HV6728 10:15 13:20 Wt, Sr, Pi, So
KL2686 10:15 13:20 Wt, Sr, Pi, So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV6672 18:55 00:25 Ni
KL2560 18:55 00:25 Ni, Cz, Pi
OR1668 20:30 02:15 Po, So
HV6952 18:50 00:20 Po, Sr, Pi
KL2591 18:50 00:20 Po, Sr, Pi
HV6951 18:50 01:45 Po
HV6674 19:05 00:35 Cz, So
KL2630 19:05 00:35 Cz, So
DL7493 10:50 16:20 Wt
OR1664 19:55 01:25 Wt, So
DL7489 10:45 11:25 So
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1504 17:15 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AF8236 17:15 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9902 17:15 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL2579 22:40 01:15 Ni
HV6332 15:55 12:20 Ni, Sr, Cz, Pi
KL2658 15:55 12:20 Ni, Sr, Cz, Pi
DL7514 09:45 11:00 Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So
MU1852 17:15 19:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV6334 22:40 01:15 Ni
KL1502 06:20 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Pi
DL9497 06:20 08:20 Ni, Po
KQ1502 06:20 08:55 Ni, Po, Wt, Sr
MF9639 06:20 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Pi
MU1851 06:20 08:55 Ni, Po, Wt, Sr, Pi
DL9311 06:20 13:30 Ni
VY8353 19:05 22:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
IB5849 19:05 22:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV6338 22:05 00:40 Po, So
KL2522 22:05 00:40 Po, So
DL9196 06:20 08:55 Wt, Sr, Cz
DL9190 06:20 08:55 Wt, Sr, Cz
KL2621 21:20 00:05 Sr, Cz, Pi
HV6336 21:20 00:05 Sr, Cz, Pi
DL9176 06:20 07:55 Sr, Cz
DL9177 06:20 08:15 Cz

Praga
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1350 06:05 07:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1358 18:30 20:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1356 14:20 15:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1352 08:50 10:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
XQ540 06:05 09:20 Ni, Wt
OR3131 21:30 00:55 Ni
OR3004 22:25 01:50 Ni, Sr
OR3008 22:30 01:55 Po
OR3002 11:50 15:10 Wt, Sr
OR3012 18:45 00:10 Po
OR3010 13:25 00:25 Pi
PC5901 15:50 16:00 Pi
Izmir
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
OR3131 19:20 00:55 Ni
XQ944 16:05 18:50 Ni, Pi, So
OR3185 18:55 00:15 Cz
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
CAI5605 07:00 10:15 Ni
XQ722 10:40 12:25 Sr
Konya
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
CAI5607 17:05 07:20 Ni
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
TK7822 13:00 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
PC1251 08:40 11:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
TK7768 08:55 11:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
PC1253 12:30 15:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
PC1255 19:25 22:15 Po

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
PS101 10:00 12:05 Po

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9274 11:35 07:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1972 06:35 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1978 17:05 19:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9824 11:35 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9694 06:35 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9630 06:35 08:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1976 14:00 16:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1974 11:35 13:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9696 14:00 16:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9632 14:00 16:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9778 17:05 10:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
HV6902 21:15 23:30 Po, So

Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5314 20:40 00:20 Pi
Pafos
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
HV5518 20:45 00:15 Ni, Wt, Sr

Brema
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1754 10:10 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7623 10:10 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6631 10:10 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7704 06:20 07:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9421 10:10 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1754 10:10 11:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1750 06:20 07:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9272 06:20 07:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9273 06:20 07:15 Ni, Po, Wt, So
KL1758 18:10 19:05 Po
KQ1758 18:10 19:05 Po
AM6525 18:10 19:05 Po
DL9274 06:20 13:40 Po
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1856 12:25 13:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1856 12:25 13:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1580 08:15 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
MF9692 08:15 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
KL1852 06:20 07:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9439 06:20 07:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9365 06:20 07:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9690 06:20 07:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9441 12:25 13:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9245 12:25 13:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9388 12:25 13:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
CZ7635 06:20 07:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1858 14:35 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1854 08:15 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
CZ7636 08:15 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
KL1858 14:35 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9442 14:35 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9390 14:35 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1582 14:35 15:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS5854 18:40 19:35 So
DL9440 08:15 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
KL1854 08:15 09:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
MU1584 18:15 19:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9972 18:15 19:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KQ1862 18:15 19:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
GA9957 18:15 19:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1862 18:15 19:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
VS5850 06:15 07:10 Sr
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
ET1670 08:05 09:20 Ni, Po, Wt, Pi, So
NH5410 09:10 10:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH988 09:10 10:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1762 07:00 08:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC9071 09:10 10:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA9161 09:10 10:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH1002 21:00 22:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
A31406 21:00 22:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LA8703 21:00 22:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
A31402 12:45 14:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
WY5510 09:10 10:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC9075 08:05 13:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA9163 12:45 13:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC9073 12:40 18:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH992 12:40 13:55 Ni, Po, Wt, Pi, So
AI8539 21:00 22:15 Po, Wt, Cz, Pi
TG7652 09:10 10:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH986 08:05 13:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1766 11:45 13:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH996 16:20 17:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AC9557 16:20 17:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1768 14:15 15:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
ET1577 09:10 10:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
UA9348 16:20 17:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH998 17:20 18:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
NH6175 21:00 17:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AA204 07:00 08:40 Ni
UA9147 08:05 13:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
WY5509 12:40 13:55 Po
KL1764 10:15 11:35 Po, Wt, Sr, Cz
TG7604 21:00 22:15 Sr
KL1770 17:55 19:10 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL1774 19:20 20:30 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1780 13:15 13:20 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1776 07:10 07:15 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1784 19:40 19:50 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1782 16:00 16:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1778 09:50 09:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EW7184 19:30 19:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
EW7180 07:30 07:40 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1900 06:00 07:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1904 10:50 11:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL1912 18:15 19:15 Ni
KL1910 14:20 15:15 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1794 11:50 13:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1790 07:00 08:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH2310 20:10 21:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1792 09:25 11:00 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH2302 09:00 10:30 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH2306 15:05 16:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1798 17:50 19:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1796 14:10 15:45 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
LH2304 13:25 14:55 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1800 20:50 22:25 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
LH2308 19:05 20:35 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
LH2300 06:45 08:15 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
DL9614 12:15 13:35 So
KL1880 07:55 09:15 Ni
KL1882 11:45 13:05 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
DL9597 11:45 08:15 Ni
KL1888 18:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6537 18:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EY5837 18:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9988 18:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MU1588 18:10 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
AM6466 07:55 09:15 Ni
CZ7613 07:55 07:20 Ni
DL9613 07:55 16:10 Ni
EY7414 07:55 09:15 Ni
MF9394 07:55 09:15 Ni
MU1586 07:55 09:15 Ni
DL9356 11:45 13:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi
DL9192 11:45 13:05 Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
MF9989 11:45 13:05 Wt, Sr, Cz, Pi
Numer Odlot Przylot Dni tygodnia
KL1866 6:00 07:25 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
KL1870 11:45 13:10 So
KL1876 18:25 19:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz
KL1868 9:45 11:10 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So
EW2180 14:05 20:40 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi
KL1874 14:15 15:35 Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So

Zobacz szczegóły: Odloty z Amsterdamu
* Zaktualizowano: 20.05.2022
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych przylotów portu lotniczego.


Holandia
Amsterdam-Schiphol
Radar lotów
Odloty