Prihodi, odhodi - Formosa Airlines (VY, FOS)

Izberite letališče:

Letališče:

Letališče Barcelona - prihodi letov Formosa Airlines
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8991 21:35 23:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8989 09:40 11:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8993 15:20 17:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1873 17:15 20:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1871 11:00 14:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6241 14:10 15:50 Po, To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2916 21:50 23:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2913 09:40 10:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8621 14:40 20:35 Po
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2436 13:30 21:45 To
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1221 12:40 14:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1509 22:25 23:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1519 09:40 10:50 Po
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2975 09:20 10:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2973 22:55 00:35 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2971 18:15 19:45 So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1516 09:15 10:45 Ne, To, Če
VY1518 22:05 23:40 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1522 18:25 19:45 Po, To, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8243 10:40 12:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8245 18:50 20:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8249 23:05 00:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8225 22:25 00:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8241 21:40 23:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8017 13:35 15:15 To, Sr
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8021 20:05 21:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8023 21:50 23:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8017 13:35 15:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8013 09:30 11:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8033 21:05 22:45 Ne, Po, Če, Pe
VY8019 16:45 18:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8015 10:55 12:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe
VY8007 07:00 08:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe
VY8031 15:25 17:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8029 17:55 19:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6259 09:55 13:20 Če
VY8037 09:15 10:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8011 07:00 08:40 Po, To, Sr, Če, Pe
VY8025 17:55 19:35 Po, To, Sr, Če, Pe
VY960 08:00 23:25 Sr
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1525 22:30 23:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY9002 13:40 14:20 Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8101 12:00 14:05 Ne, Po, Sr, Pe, So
VY8103 22:00 00:20 Po, To, So
VY8107 14:00 06:20 Ne, So
VY8469 22:00 00:55 Ne
VY8105 23:00 22:20 To, Sr, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8753 13:40 16:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY7825 19:35 22:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7829 14:10 17:20 So
VY7823 09:45 12:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7827 15:25 17:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7821 20:55 23:59 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7835 09:10 12:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7837 12:50 16:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7833 21:40 00:50 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY961 14:30 08:20 So
VY7819 18:20 21:30 Ne, So
VY7839 11:40 14:45 Po, To, Če, Pe, So
VY966 12:25 00:50 Sr
VY7524 16:25 19:35 Sr
VY7831 20:10 23:20 Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8749 19:40 22:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8751 13:20 16:10 To, Če, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8323 19:00 21:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8301 10:15 12:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8305 21:45 23:59 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY9540 07:00 09:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8307 19:00 21:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8303 15:15 17:30 Po, To, Sr, Če, Pe
VY968 13:50 16:16 Sr
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8721 15:05 17:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8561 21:45 04:05 To, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6613 11:00 17:30 So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6523 16:55 18:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6527 08:30 10:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6525 08:35 10:20 Ne, Po, Pe, So
VY6581 23:45 01:25 To
VY6583 21:35 23:15 Sr
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6282 22:20 00:40 Če
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6006 13:00 19:50 To, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY7471 16:40 18:10 Ne, Po, To, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6331 10:05 11:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6333 12:25 14:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6337 21:10 22:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6341 22:40 00:20 Ne, Po, To, Če, Pe, So
VY6339 17:15 18:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6335 14:35 16:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6501 10:10 12:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6503 22:05 23:59 Ne, Po, To, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6105 14:30 16:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6115 17:35 19:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6109 07:05 08:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6101 09:55 11:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6245 19:35 17:40 So
VY6111 17:50 19:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6243 19:40 17:50 So
VY6103 19:55 21:45 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6107 21:05 22:55 Po, To
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6515 16:40 18:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6403 21:55 23:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6401 09:45 11:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6405 16:35 18:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY7724 11:50 16:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2475 14:30 22:45 Ne, Pe, So
VY2477 08:55 19:30 Sr
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8741 00:20 04:25 Po, So
VY8745 14:40 16:50 Sr, So
VY8473 14:15 16:30 Ne, Po, Pe
VY8743 23:25 01:35 To
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8715 10:55 13:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8717 22:00 00:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8849 22:25 01:15 To, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8481 14:00 00:50 Po, Če
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8479 15:45 18:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8477 08:00 11:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8483 22:05 00:50 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8481 22:05 00:50 Po, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8461 08:55 11:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8463 21:00 23:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8465 21:55 00:50 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8467 13:55 16:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY969 12:30 11:58 Sr
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY7401 22:35 00:45 Ne, Sr
VY7403 04:25 06:35 Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY7783 17:20 04:50 Ne
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY7816 20:40 00:30 Po, Sr, Če, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1266 16:15 19:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6202 18:30 20:00 Ne, Po, Sr, Če, Pe, So
VY6200 09:40 11:00 Ne, Po, To, Pe, So
VY6198 18:30 20:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY6247 09:45 11:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6249 20:30 22:20 Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1317 20:00 21:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1303 08:40 09:50 To, Sr, Če, Pe, So
VY1305 10:20 21:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1311 07:00 08:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1313 17:45 18:55 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1307 12:20 13:20 Po, To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1252 12:20 13:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1421 08:55 10:05 To, Sr, Če, Pe, So
VY1435 15:40 16:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1439 08:00 09:10 To, Sr, Če, Pe, So
VY1427 17:45 18:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1431 07:00 08:10 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1419 09:25 10:35 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1423 19:50 20:20 Če
VY1437 21:35 22:45 To, Sr, Pe, So
VY1429 13:20 14:30 To, Sr, Če, Pe
VY2489 18:30 19:35 So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2015 19:15 20:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2017 22:40 00:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2011 09:40 10:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2021 12:25 13:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2013 12:30 13:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2033 21:05 22:35 Sr
VY2031 20:50 22:20 So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY3519 22:10 23:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3541 08:35 09:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3511 14:20 15:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3515 10:55 11:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3517 18:45 19:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3509 10:55 11:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3525 07:00 08:00 To
VY3547 22:40 23:40 Ne, Po, Sr, Če, Pe, So
VY3523 23:30 00:30 Ne, Po, Sr, Pe, So
VY3531 15:40 16:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3521 20:40 21:35 Po
VY3513 15:40 16:35 Po
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1293 07:00 12:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1295 18:10 11:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1291 22:20 23:59 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY960 18:40 23:25 Sr
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2481 18:45 22:40 Ne
VY2473 13:15 17:05 Ne, Po, To, Sr, Pe, So
VY2479 20:20 00:15 Po
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY3007 09:55 14:00 Ne, Po, Sr, Če, Pe, So
VY3001 07:00 11:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe
VY3003 15:50 20:10 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3009 20:15 00:35 Če, So
VY3011 20:15 00:30 So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY7000 07:00 08:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6300 06:30 07:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1700 17:00 18:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY9060 09:05 10:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1156 11:55 13:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1656 16:55 18:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1900 19:00 20:25 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1816 18:15 19:35 Po, To, Sr, Če, Pe
VY9460 09:45 11:05 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1820 18:20 19:35 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1940 19:40 20:55 Po, To, Sr, Če, Pe
VY7460 07:45 09:05 To, Sr, Če, Pe
VY1100 11:00 12:20 To, Sr, Če, Pe
VY1500 15:05 16:25 To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2118 21:45 23:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2114 09:30 11:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2124 14:35 16:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2122 17:45 19:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2017 22:40 00:10 Ne
VY3152 12:20 00:30 Pe
VY2120 14:25 16:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2116 17:40 19:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2110 10:40 08:25 Po, To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1572 06:55 08:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1574 09:05 10:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1578 20:00 21:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY3911 19:40 20:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3915 07:00 07:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3913 17:40 18:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3973 15:45 16:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3903 08:30 09:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3905 13:15 14:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3901 23:00 23:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3919 21:50 22:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3929 08:00 08:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3917 21:35 22:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3909 18:35 19:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3921 15:45 16:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3923 07:30 08:35 Po, To, Sr, Če, Pe
VY3907 18:05 21:25 Po, To, Pe
VY3994 20:30 21:25 Po
VY3926 14:05 14:35 Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2489 18:30 19:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2487 08:30 09:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2211 09:05 10:45 Ne, Po, To, So
VY2227 18:40 20:20 Ne, Po, To, Sr, Pe, So
VY2213 13:45 15:25 Ne, Po, To, Sr
VY2251 13:45 15:25 Po, To, Sr, Če, Pe
VY2269 20:20 22:00 Po, To, Sr, So
VY2209 22:35 00:15 Po
VY2219 19:15 20:55 Po, Pe
VY2223 06:45 08:25 To, Sr, Če, Pe
VY2215 07:50 09:30 To, Sr, Če, Pe
VY2221 15:40 17:20 To, Sr, Če, Pe
VY2253 07:45 09:25 Sr, Če, Pe
VY2257 22:45 00:25 Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY3221 20:20 00:35 Ne, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1315 18:05 19:10 Po, To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1703 09:45 11:30 To, Sr, Če, Pe, So
VY1705 21:40 23:20 Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8653 10:50 13:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8657 21:25 23:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY7751 03:55 05:35 Ne, Če, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY8803 15:20 17:55 Ne, Sr, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1899 15:45 17:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1821 14:40 17:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1825 14:45 17:15 Ne, Po, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1891 13:35 15:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1817 20:30 22:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1815 16:05 18:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY2470 14:55 16:50 Po
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1867 17:55 19:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi tedna
VY1883 15:00 17:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1885 22:20 00:55 Po, To, Če, So

Letališče Barcelona - odhodi letov Formosa Airlines
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8990 18:35 21:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8992 12:30 14:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8988 06:50 09:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1872 13:25 16:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1870 07:20 10:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6240 11:40 13:30 Po, To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2915 20:00 21:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2912 07:50 09:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8620 12:10 18:15 Po, To
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2435 17:15 12:55 Po, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1220 10:35 12:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1508 15:55 17:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2974 07:10 08:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2972 14:40 16:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1517 20:25 21:30 Ne, Po, Sr, Če, Pe, So
VY1521 16:25 17:45 Ne, Po, Sr, Če
VY1515 07:30 08:40 Po, To, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8242 07:55 09:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8244 16:05 18:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8248 20:15 22:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8226 19:20 21:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8240 18:55 20:55 Po, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8008 09:25 11:25 Po, To, Sr, Če, Pe
VY8020 17:35 19:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8012 07:00 08:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8022 19:20 21:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8028 20:20 22:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8024 08:20 10:10 Po, To, Sr, Če, Pe
VY8018 14:05 15:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8016 11:05 12:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8030 12:50 14:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8032 17:05 10:00 Po
VY8010 09:25 11:15 Po, To, Sr, Če, Pe
VY8026 20:20 22:10 Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1524 20:00 21:35 Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY9001 13:45 14:50 Po, To, Sr
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8100 07:15 11:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8468 18:10 22:00 Ne
VY8102 17:40 21:00 Po, To, So
VY8106 23:35 14:00 Ne, So
VY8104 18:30 22:00 To, Sr, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2350 23:55 04:00 To
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8752 11:35 13:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY7824 17:25 18:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7828 11:50 13:10 Ne, Po, To, Sr, Če, So
VY7822 07:35 09:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7826 12:40 13:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7820 19:00 20:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7830 17:45 19:05 So
VY7834 07:15 08:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7836 10:50 12:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7818 16:15 17:35 Ne
VY7838 15:40 17:00 Ne, To, Pe, So
VY7525 14:25 15:45 Če
VY960 22:20 13:55 So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8748 17:25 19:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8750 11:40 12:40 Ne, Sr, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8300 07:05 09:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8302 12:05 14:30 Po, To, Sr, Če, Pe
VY8322 15:50 18:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8308 15:45 18:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY9541 10:05 12:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8720 12:40 13:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8560 18:25 21:00 Ne, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6012 10:20 11:40 Če
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6612 14:40 16:45 Po, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6522 14:30 16:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6526 06:05 07:40 Po, So
VY6580 12:10 23:00 Po, To
VY6524 06:10 07:50 Ne, Po, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6287 08:10 10:30 Ne, Če
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6005 11:25 12:15 Ne, Po, To, Sr, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY7470 14:10 09:55 Po, To, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6334 12:10 13:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6336 18:40 20:20 Po, To, Sr, Če, Pe
VY6338 14:50 16:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6332 10:00 11:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6330 07:40 09:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6340 20:15 21:50 Ne, Po, To, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6502 19:25 21:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6500 07:40 09:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6104 11:55 13:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY960 22:20 07:17 Ne
VY6244 12:20 00:25 Ne
VY6100 07:15 09:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6108 09:40 11:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6112 15:40 17:30 Po, Pe
VY6106 18:20 20:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6110 15:15 16:50 Ne
VY6102 22:30 00:20 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6242 12:20 00:20 So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6514 14:25 15:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6404 14:00 15:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6402 19:20 21:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6400 07:00 08:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY7723 19:15 13:50 Po, To, Sr, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8744 11:55 14:00 Če
VY8472 11:30 13:35 Po, To, So
VY8746 20:40 22:45 To, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8716 18:35 21:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8714 07:45 10:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8848 19:00 21:00 To, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8480 12:30 13:25 Ne, Po, Sr, Če
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8480 12:30 21:30 Ne, Po, Če, Pe, So
VY8476 06:20 07:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8478 14:15 15:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8482 20:35 21:30 Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8460 07:10 08:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8464 15:35 21:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8466 12:15 12:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8462 19:15 20:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY7400 17:35 21:40 To, So
VY7402 23:40 03:45 Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY7892 23:10 04:20 Ne, To, So
VY960 22:20 04:20 So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY7782 09:55 00:25 Ne, Sr
VY960 22:20 17:25 Ne
VY7784 09:55 16:30 Če
Let Odhod Prihod Dnevi
VY7815 18:10 19:40 Po, To, Sr, Če, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1265 11:50 15:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6201 16:10 17:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6207 07:10 08:47 Ne, Po, To, Sr, Pe, So
VY6199 07:20 08:53 Ne, To, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY6246 07:10 09:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY6248 17:50 19:55 Po, To, Sr, Če, Pe
VY6242 12:20 14:15 So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1310 19:40 20:50 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1316 18:10 19:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1306 14:15 15:25 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1312 08:55 10:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1304 18:10 19:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1302 06:50 07:55 To, Sr, Če, Pe, So
VY1308 20:45 21:55 Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1251 10:15 11:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1434 17:40 18:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1432 08:55 10:10 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1438 19:40 20:55 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1426 15:55 17:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1418 07:35 08:50 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1424 21:45 23:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe
VY1420 07:00 08:15 To, Sr, Če, Pe, So
VY1440 09:55 11:10 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1428 11:30 12:45 Po, To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2016 20:30 22:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2014 17:20 18:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2010 07:25 08:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2020 10:20 11:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2018 12:55 14:25 Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY3540 07:00 08:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3508 09:20 10:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3518 20:30 21:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3510 12:45 13:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3516 17:05 17:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3546 21:05 22:05 Ne, To, Če, Pe, So
VY3522 21:55 22:55 Ne, To, Če, Pe, So
VY3530 14:05 15:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3514 07:10 08:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3524 08:50 09:50 Če
VY3544 15:10 16:10 So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1290 20:05 21:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1294 14:55 08:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1292 09:30 11:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2472 10:20 09:35 Ne, Po, To, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY3002 12:10 14:30 Ne, Po, To, Če, Pe, So
VY3000 20:55 23:25 Ne, Po, To, Sr, So
VY3006 06:50 09:10 Ne, Po, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1901 19:00 20:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2131 21:30 22:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1711 17:10 18:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1701 17:00 18:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1615 16:15 17:40 Po, To, Sr, Če, Pe
VY7010 07:00 08:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1401 14:00 15:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7001 07:00 08:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8350 08:35 09:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2145 21:45 23:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY7310 07:30 08:55 To, Sr, Če, Pe
VY9450 09:45 11:10 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1301 13:00 14:25 Po, To, Sr, Če, Pe
VY7301 07:30 08:50 To, Sr, Če, Pe
VY9501 15:55 11:10 To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2115 07:00 08:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2123 15:20 17:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2125 12:05 13:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2117 15:25 17:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2119 19:20 21:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2113 21:45 23:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe
VY2121 12:05 13:40 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2111 09:10 10:55 Po, To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1579 12:50 14:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1571 22:05 23:35 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1573 06:55 08:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY3904 11:45 12:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3910 18:05 19:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3916 08:40 09:30 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3912 16:05 17:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3902 07:00 08:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3918 20:15 21:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3924 09:25 10:20 Po, To, Sr, Če, Pe
VY3900 21:20 22:15 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3928 06:30 07:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3972 14:15 15:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3960 23:15 00:10 Ne
VY3914 22:50 23:45 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe
VY3920 14:15 15:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY3906 13:40 19:55 Po
VY3925 12:40 09:10 Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2486 06:40 07:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2488 16:40 17:55 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2218 18:05 19:40 Če, Pe
VY2224 09:10 10:50 Po, Sr, Če, Pe
VY2216 11:30 13:10 Ne, Po, To, Sr, Če, So
VY2226 16:25 18:05 Ne, Po, To, Če, Pe, So
VY2268 18:05 19:45 Po, To, Pe
VY2252 10:10 11:50 Po, Pe
VY2208 20:25 22:00 Ne, Po
VY2214 10:15 11:50 Sr, Če, Pe
VY2220 21:40 23:15 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2212 06:50 08:25 Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY2256 20:25 22:05 To, Sr, Če
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1314 16:30 17:30 Po, To, Sr, Če, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1704 19:15 21:05 Po, To, Sr, Če, Pe
VY1702 07:20 09:10 To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY8652 07:50 10:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY8656 18:20 20:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY7750 22:20 23:30 Ne, Po, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1898 12:45 15:05 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1820 11:20 14:00 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1824 11:20 14:00 Ne, Po, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1890 10:20 12:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1818 17:40 19:50 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1812 07:00 09:10 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1814 13:15 15:25 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
Let Odhod Prihod Dnevi
VY2469 11:55 14:05 Po
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1866 15:05 17:10 Ne, So
VY1868 06:50 8:55 Po, Pe
Let Odhod Prihod Dnevi
VY1882 11:40 14:20 Ne, Po, To, Sr, Če, Pe, So
VY1884 19:00 21:40 Po

* Zadnja sprememba: 15.11.2019
** Vozni red je informativnega značaja. Laty.biz ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi podatkov, ki so na spletni strani.